Rusza Grand Prix Gminy Kozy - 'Złota Koza 2022'

Złota Koza

W niedzielę 23 stycznia w Kozach odbędzie się pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Gminy Kozy w tenisie stołowym - "Złota Koza 2022".

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Regulamin:

Cele turnieju:

 popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży,
 integracja środowiska zawodników i zawodniczek uprawiających tenis stołowy,
 promocja Gminy Kozy oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego,
 propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.
 
1. Organizator: Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach.

2. Terminy i miejsce:
 Termin: 23 stycznia 2022 /niedziela/  
od 9.00 do 11.30 - kategorie młodzieżowe,
od 10.00 – kategoria OPEN,
od 12.00 do 18.30 – poszczególne kategorie wiekowe.
 Miejsce:  Hala  Centrum  Sportowo-Widowiskowego  w  Kozach  pl.  ks.  Karola  Kochaja
1, 43-340 Kozy.

3. Kategorie:
 dzieci i młodzież do 12 lat (rocznik 2010 i młodsi) oraz do  18  lat  (rocznik  2004               
i młodsi– do II ligi włącznie)
 seniorzy do 39 lat (do III ligi włącznie)
 weterani  od 40 do 59 lat (do III ligi włącznie)
 weterani 60 +
 seniorzy OPEN (do III ligi włącznie)
Uwaga: Kategoria będzie rozgrywana, jeżeli zgłosi się do niej minimum 5 zawodników/czek.
W przypadku mniejszej ilości zawodników/czek niż 5 osób, kat. będzie łączona z kat. wyższą
i w tej kategorii będzie punktowana.

4. System rozgrywek:  
W zależności od ilości uczestników w danych kategoriach.

5. Zgłoszenia:
W dniu turnieju od 8.00 do 11.30 wraz z opłatą wpisowego dokonaną w dniu zawodów.
 
Zgłoszenia  do  kategorii  OPEN  tylko  do  godziny  10:00.  Po  rozpoczęciu  rywalizacji
w kategorii OPEN możliwość zapisania się tylko do poszczególnych kategorii wiekowych.
Grand Prix Gminy Kozy  
w tenisie stołowym
„Złota Koza 2022”
 
Zawodnicy najpierw udają się do kasy Centrum Sportowo –  Widowiskowego,  aby opłacić
wpisowe,  a  następnie  z  pokwitowaniem  wpłaty  muszą  zgłosić  się  do  sędziego  głównego
celem wpisania się na listę startową.

6. Zasady finansowania:
 młodzież do lat 12– bezpłatnie,  
 młodzież do lat 18 – 15,00 zł.
 osoby dorosłe (seniorzy, seniorki oraz weterani) - 25,00 zł (do dwóch kategorii).
Koszty organizacyjne turnieju (hala, sędzia, nagrody, posiłek) pokrywa organizator.

7. Nagrody:
 w kategorii młodzieżowej za miejsca 1,2,3 medale i dyplomy,  
 w kategorii seniorów i seniorek oraz weteranów za miejsca 1,2,3 puchary i dyplomy.
 
8. Klasyfikacja Generalna:
W  klasyfikacji  Generalnej  Grand  Prix  będą  brane  punkty  z  3  najlepszych  turniejów,
zdobyte  w  danej  kategorii  wiekowej.  W przypadku równej ilości punktów o kolejności
zadecyduje lepsze miejsce w ostatnim turnieju.

9. Obowiązek informacyjny:
Administratorem  danych  osobowych  uczestników  turnieju  jest  Centrum  Sportowo-
Widowiskowe  w  Kozach,  pl.  ks.  Karola  Kochaja  1,  43-340 Kozy. Dane osobowe będą
przetwarzane  w  celach  związanych  z  rozegraniem  turnieju.  Podanie  danych  jest
dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji turnieju. Szczegóły odnośnie podstaw  
i zasad przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej Organizatora w zakładce
RODO - http://www.csw.kozy.pl/rodo/

10. Komunikat SARS-CoV-2 / Covid-19:
Grand  Prix  Kóz  w tenisie stołowym  „Złota Koza 2022” odbywa się w czasie, gdy na
terenie Polski wprowadzony jest stan epidemii. W turnieju nie mogą  uczestniczyć osoby
z objawami  chorobowymi  takimi  jak:  gorączka,  kaszel,  katar,  uczucie  duszności.
Zatajenie informacji o swoim lub domowników złym stanie zdrowia stanowi zagrożenie
bezpieczeństwa  pozostałych  uczestników  oraz  obsługi  wydarzenia. Na hali CSW
zapewniono środki ochrony osobistej, jednak mimo przestrzegania wszystkich zaleceń nie
ma możliwości zapewnienia, że na wydarzeniu uczestnik nie zarazi się koronawirusem.   
W  razie  ewentualnej  obecności  na  wydarzeniu  osoby  zarażonej  może  zaistnieć
konieczność skierowania na kwarantannę pozostałych uczestników. Za ewentualne skutki
uczestnictwa w wydarzeniu w trakcie epidemii organizator nie bierze odpowiedzialności.  

11.  Wizerunek:
W  trakcie  turnieju  będą  przeprowadzone  działania  mające  na  celu  stworzenie  relacji
fotograficznej i relacji video z wydarzenia. Prace te będą wykonywane przez osoby lub
podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia. Uczestnicy akceptując
regulamin udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego
za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem
w  turnieju  w  rozumieniu  przepisów  Ustawy  z  dnia  4.02.1994  r.  o  prawie  autorskim                     
i  prawach  pokrewnych.  Zgoda  została  wyrażona  dobrowolnie  i  w  każdym  momencie
może  zostać  odwołana.  Odwołanie  zgody  może  nastąpić  poprzez  złożenie  pisemnego
oświadczenia w siedzibie Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach.  

12. Postanowienia końcowe:
 organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  indywidualnego  ubezpieczenia
zawodników  od  nieszczęśliwych  wypadków,  kradzieży,  zagubienia,  uszkodzenia
sprzętu i odzieży,
 regulamin  zawiera  załącznik,  będący  jego  integralną  częścią  -  tabela  z podpisami
wszystkich uczestników potwierdzająca fakt zapoznania się z treścią regulaminu,
 w  sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem: info@csw.kozy.pl
lub telefonicznie 33 817 57 40 lub 505 091 883,
 organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu,
 interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Rusza Grand Prix Gminy Kozy - 'Złota Koza 2022' 2022-01-14 12:26:33
Powrót

Magazyn Polski PingPong

© pingpong.com.pl 2008-2022

FULL WERSJA PEŁNA STRONY
.